Luật loại hình doanh nghiệp

  • Luật công ty Hợp Danh
    5 (100%) 2 votes

2fab8b91b35fede207c94ad098c68b5d-jpeg

Luật công ty Hợp danh mới nhất  Luật doanh nghiệp 2014 quy định về công ty hợp danh là một loại hình trong 5 loại hình doanh nghiệp được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Trong Luật doanh nghiệp có quy định về thực hiện việc góp vốn, tài sản góp vốn, cơ ...

e609c9f30972073e9369839a5f9f7964-jpeg

LUẬT DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Luật doanh nghiệp 2014: Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân 1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát ...

106558113b668f64ff87b43267c6f3ff-png

LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN Khi tiến hành thủ tục thành lập công ty cổ phần hoặc  các bạn đang muốn tham khảo các quy định pháp luật liên quan đến công ty cổ phần, các bạn nên tham khảo phần luật doanh nghiệp quy định dành cho công ty cổ phần Điều 110. Công ty cổ ...

LUẬT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Luật doanh nghiệp 2014: Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; ...

414e5a033dff12660256a4043552fac5-jpeg

LUẬT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Luật doanh nghiệp 2014: Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở ...