Luật - Nghị định

img

Luật nhà ở 2014

img

Luật doanh nghiệp 2005

img

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước…