Chuyển tài sản

  • Bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài.
    Đánh giá

24acbd629a6ecb6e97699e050d5a110c-jpeg

Nhà nước cần bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài Trong tình hình nhà nước muốn khuyến khích tăng cường đầu tư kinh doanh sản xuất từ các nhà đầu tư cho nên tạo điều kiện thuận lợi, môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch, không chỉ muốn ...