Công ty chứng khoán

  • Thành lập công ty chứng khoán đang ngày càng khó khăn hơn
    Đánh giá

32abc5120387d72e5e9baafcacbb7e3c-jpeg

Theo Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành ra các quy chế và nghị định nhằm sửa đổi về những điều kiện và tiêu chí khi thành lập Công ty chúng khoán. Vậy các điều kiện này sẽ được nâng lên một cách khắt khe, nghiêm ngặt hơn so với trước. Thành lập công ty ...