Đại diện theo ủy quyền

  • Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức
    5 (100%) 2 votes

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức Khi chủ sở hữu, tổ chức góp vốn vào doanh nghiệp thì cần có người đại diện theo ủy quyền là cá nhân để thay mặt chủ sở hữu, tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ ...

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức Bạn có biết trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức là bao gồm những gì? Khi đại diện theo ủy quyền và ...