Giải quyết tranh chấp

  • Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh
    Đánh giá

ce20ae4ed7dbd95551b73886ae6953bc-jpeg

Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh Hoạt động đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh ...