Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

  • Thành lập doanh nghiệp lữ hành cần chú ý
    Đánh giá

0bab16a2824469d31e4ed1b074869d31-jpeg-2

Để có thể xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, sau khi thành lập doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau. * Điều kiện thành lập doanh nghiệp lữ hành 1. Điều kiện kinh doanh lữ ...