Giấy phép vệ sinh ATTP

  • Luật An toàn thực phẩm
    Đánh giá

      QUỐC HỘI   Luật số: 55/2010/QH12                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ ...