Hóa đơn bán hàng

tin-tuc/huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-so-51-2010-ndcp-ngay-14-thang-5-nam-2010-va-nghi-dinh-so-04-2014-ndcp-ngay-17-thang-01-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-veHướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP

Đối với thành lập doanh nghiệp mới kể từ 01/01/2014 trở về sau thì sẽ thuộc một trong hai trường hợp: Đăng ký phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng (đối với doanh nghiệp có tài sản cố định từ 01 tỷ trở lên) và đăng ký phương pháp trực tiếp đối với trường hợp tài sản cố định dưới 01 tỷ. Thông tư

Chi tiết
dich-vu/thong-tu-39-quy-dinh-ve-hoa-don-ban-hang-7515Thông tư 39 - Quy định về Hóa đơn bán hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 39/2014/TT-BTCHà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014THÔNG TƯHƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN H

Chi tiết
scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ