Hóa đơn bán hàng

  • Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP
    Đánh giá

caaad83374a0820a8539ae8c5e1d117d-jpeg-2

Đối với thành lập doanh nghiệp mới kể từ 01/01/2014 trở về sau thì sẽ thuộc một trong hai trường hợp: Đăng ký phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng (đối với doanh nghiệp có tài sản cố định từ 01 tỷ trở lên) và đăng ký phương pháp trực tiếp đối với ...

1b1cb6f4bafc02b1022578e25b90a400-jpeg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA ...