Hợp tác xã

  • Luật hợp tác xã 2012
    Đánh giá

1f49b8439c7d30e26a8a33754a0ebd3f-jpeg

Luật số 23/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT HỢP TÁC XÃ QUỐC HỘI _________ Luật số: 23/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ______________________________  LUẬT HỢP TÁC XÃ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã ...