Hợp tác xã

dich-vu/luat-hop-tac-xa-2012-1500266967Luật hợp tác xã 2012

Luật số 23/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT HỢP TÁC XÃQUỐC HỘI_________Luật số: 23/2012/QH13CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  ______________________________ LUẬTHỢP TÁC XÃCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

Chi tiết
scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ