Người quản lý doanh nghiệp

  • Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp
    Đánh giá

Khi thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp, thay đổi thông tin thành viên góp vốn thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo đến cơ quan đăng ký kinh doanh khi các thông tin được thay đổi cập nhật như sau: Điều 12. Báo ...