Tài sản cố định

  • Công văn 3609 – Bãi bỏ mức khống chế 1 tỷ đối với tài sản cố định
    Đánh giá

a0bf915278c472a536332d5c2366a0b1-jpeg-2

        BỘ TÀI CHÍNH    TỔNG CỤC THUẾ ___________ Số: 3609 /TCT – CS V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ ...