Thương hiệu độc quyền

  • Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam
    Đánh giá

c4a5841109b798c3eee86617ecc0e12f-jpeg

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các cá nhân, tổ chức khác nhau, mỗi hàng hóa, dịch vụ đều phải đăng ký nhãn hiệu, chúng có thể là từ ngữ, hình ảnh hay cả hai kết hợp với màu sắc để trở thành nhãn hiệu độc quyền. ...