Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với các nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thực hiện dự án đầu tư của mình bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Hồ sơ đăng ký dự án đầu tư phải chuẩn bị theo quy định ở Khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư 2014 và kèm theo các hồ sơ cần thiết khác nếu dự án cần quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Nhà đầu tư nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư và sau khi hồ sơ trải qua trình tự thủ tục lấy ý kiến của các cơ quan Nhà nước liên quan đến nội dung dự án, sự xem xét, thẩm định dự án của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội thì nhà đầu tư mới nhận được kết quả đăng ký dự án đầu tư.
Hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có nội dung được quy định trong Luật đầu tư 2014 như sau:
Điều 39. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
1. Mã số dự án đầu tư.
2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
3. Tên dự án đầu tư.
4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
6. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
7. Thời hạn hoạt động của dự án.
8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không chỉ có tác dụng chứng minh nhà đầu tư có thể thực hiện dự án mà còn là cơ sở để các ban ngành chức năng có quyền hạn kiểm tra xem nhà đầu tư có thực hiện dự án đúng với nội dung dự án, đúng thời hạn, tiến độ thực hiện hay không.
Cho nên trong Giấy chưng nhận đăng ký đầu tư sẽ có các nội dung: Mã số dự án đầu tư; Tên, địa chỉ của nhà đầu tư; Tên dự án đầu tư; Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng; Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
Ngoài ra nếu dự án đầu tư thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư thực hiện dự án cần có những điều kiện cần thiết thì cũng phải thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các nội dung về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án.

Từ khóa liên quan:


scroll

Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giá