Quy định về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là giấy chứng nhận dự án của nhà đầu tư đã được nhà nước chấp nhận và nhà đầu tư có thể tiến hành thực hiện dự án đó theo như nội dung trên giấy chứng nhận.
Trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ thể hiện các nội dung của dự án ví dụ như : Mã số dự án đầu tư; Tên, địa chỉ của nhà đầu tư; Tên dự án đầu tư; Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng; Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư: Vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Thời hạn hoạt động của dự án; Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có); Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có)...
Nhưng trong quá trình thực hiện dự án vì các lý do khác nhau nhà đầu tư có thể cần thay đổi dự án của mình như: thay đổi quy mô dự án, thay đổi tiến độ góp vốn, thay đổi tiến độ thực hiện dự án hoặc nhà đầu tư muốn thay đổi dự án để hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư khác....
Để có thể thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ rồi gửi đến cơ quan đăng ký đầu tư và sau đó nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, nếu không được sẽ có văn bản trả lời lý do từ chối hồ sơ.
 
dau-tu-10
 
Theo Luật đầu tư 2014 quy định về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cụ thể như sau:
Điều 40. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:
a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
d) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 33 của Luật này liên quan đến các nội dung điều chỉnh.
3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
4. Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
5. Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
dau-tu-6
Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau :
+ Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
+ Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.
+ Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 33 của Luật đầu tư 2014 liên quan đến các nội dung điều chỉnh.
Trường hợp nếu dự án thuộc diện cần quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà cần điều chỉnh thì cơ quan đăng ký đầu tư muốn cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới sẽ cần có văn bản quyết định chủ trương đầu tư chấp nhận thay đổi thông tin dự án.
Trường hợp dự án lúc ban đầu không cần quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng sau khi điều chỉnh dự án thì lại thuộc trường hợp cần quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư cũng phải nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư mới cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 


scroll

Gọi (7:45–17:15): 028 7300 0555Gọi (24/7): 090 960 8102Bảng giáLiên hệ