Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

5 /5 của 80 đánh giá

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Trong các hình thức đầu tư mà nhà đầu tư có thể lựa chọn thì đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh thường được các nhà đầu tư lựa chọn vì ưu điểm không cần thành lập tổ chức kinh tế khi hoạt động dự án.
Theo Luật đầu tư 2014 Điều 3 khoản 9 định nghĩa Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên vẫn giữ nguyên tư cách pháp lý của chính mình, nhân danh mình để thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng. Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh có ưu điểm là tính linh hoạt do không có sự ràng buộc về tổ chức bằng một pháp nhân chung của các tổ chức, cá nhân có quan hệ đầu tư với nhau.

Tham khảo thêm: thành lập công ty vốn nước ngoài

Tham khảo thêm: Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

 
Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
 
Theo Luật đầu tư 2014 quy định cụ thể về đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC
Điều 28. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
1. Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
2. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.
3. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.
 
Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
Hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC thì các bên đối tác với nhau là các nhà đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Hợp đồng có thể bao gồm đại diện của hai bên đối tác hoặc nhiều bên đối tác vói nhau , nó phụ thuộc vào số lượng nhà đầu tư muốn tham gia hợp tác kinh doanh, muốn trực tiếp được thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thì chỉ cần tiến hành theo quy định của pháp luật về dân sự. Nhưng khi đối tác trong hợp đồng có một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc hai bên trong hợp đồng BCC đều là nhà đầu tư nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện dự án trong hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

Từ khóa liên quan: Hợp đồng

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102