Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư gồm những nội dung nào ?

5 /5 của 527 đánh giá

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư

Khuyến khích đầu tư

Nhà nước rất khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư kinh doanh nhằm mục đích tăng cường sản xuất hàng hóa, dịch vụ, đẩy mạnh nền kinh tế phát triển. Để làm được điều đó nhà nước sử dụng các chính sách ưu đãi đầu tư, các chính sách bảo hộ đầu tư, các quyền bảo đảm tài sản cho nhà đầu tư.

Quản lý nhà nước về đầu tư

Tuy nhà nước khuyến khích đầu tư mà tạo các điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nhưng đồng thời nhà nước cũng quản lý, giám sát việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư, quản lý các vấn để về đầu tư nhằm mục đích tạo môi trường đầu tư lành mạnh giúp các nhà đầu tư có cơ hội phát triển hoạt động kinh doanh...
dau-tu-10
 

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư

Các nội dung mà nhà nước quản lý về đầu tư gồm các vấn đề, công việc được quy định trong Luật đầu tư 2014 nằm ở Điều 67.

Điều 67. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư

1. Ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.
3. Tổng hợp tình hình đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế vĩ mô của hoạt động đầu tư.
4. Xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
5. Cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Luật này.
6. Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
7. Tổ chức và thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư.
8. Kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư; quản lý và phối hợp quản lý hoạt động đầu tư.
9. Hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư trong thực hiện hoạt động đầu tư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư.
10. Đàm phán, ký kết điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động đầu tư.
dau-tu-6

Như vậy :

Các nội dung quản lý nhà nước về đầu tư được quy định ở trên ví dụ như cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài; Ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư; Kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư; quản lý và phối hợp quản lý hoạt động đầu tư... đều nhằm mục đích bảo đảm các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh đúng pháp luật.
Hay như các nội dung quản lý : Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; Tổ chức và thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư; Đàm phán, ký kết điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động đầu tư... là nhà nước giúp đỡ nhà đầu tư để có phương hướng hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả, giúp nhà đầu tư có phát triển, mở rộng thì trường trong và ngoài nước.

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102