Cổ phiếu

Công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu khi nào?

Tin tức

Sau khi thành lập công ty cổ phần hay trong quá trình hoạt động của công ty, để duy trì và mở rộng hoạt động doanh nghiệp mình thì không thể kinh doanh hoàn toàn bằng vốn tự có của doanh nghiệp. Đa số các doanh nghiệp cần phải dựa trên nguồn vốn huy động từ bên ngoài. Trong đó có hình thức phát hành

scroll
Số điện thoại
0909 608 102