Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

5 /5 của 282 đánh giá

 Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư khi muốn thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài thì cần phải chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện đúng cam kết khi đăng ký đầu tư ở nước tiếp nhận đầu tư. Tuy nhiên việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài chỉ được thực hiện khi nhà đầu tư đã đáp ứng các điều kiện về đăng ký đầu tư ra nước ngoài ở Việt Nam và thủ tục đăng ký đầu tư ở nước tiếp nhận đầu tư.
Vậy để thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài thì nhà đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện gì ? Và việc chuyển vốn được thực hiện tuân theo các quy định nào ?

Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài

Theo quy định ở Điều 63 Luật đầu tư 2014 để chuyển vốn đầu ra nước ngoài nhà đầu tư trước tiên cần mở tài khoản vốn riêng ở tổ chức  tín dụng được phép hoạt động ở Việt Nam và đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Tham khảo thêm: thành lập công ty vốn nước ngoài

Tham khảo thêm: Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

von-dau-tu-ra-nuoc-ngoai

Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Điều kiện và quy định chung về chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài được quy định ở Điều 64 Luật đầu tư 2014 như sau
Điều 64. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài
1. Nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép. Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư;
c) Có tài khoản vốn theo quy định tại Điều 63 của Luật này.
2. Việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ hoặc hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài để phục vụ cho hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thăm dò thị trường và thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư khác theo quy định của Chính phủ.
dau-tu-ra-nuoc-ngoai-1

Như vậy:

Ngoài các điều kiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài như đã quy định ở Khoản 1 Điều 64 như trên thì việc thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Nhà đầu tư trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì vẫn có thể được chuyển ngoại tệ hoặc hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài để phục vụ cho hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thăm dò thị trường và thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư khác theo quy định của Chính phủ

Từ khóa liên quan: Vốn đầu tư Nước ngoài

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102