Sửa đổi bổ sung ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

5 /5 của 448 đánh giá

Khi thành lập doanh nghiệp có thể đăng ký không hạn chế số lượng ngành nghề hoạt động kinh doanh ngoại trừ các ngành nghề kinh doanh bị cấm.Trong số các ngành nghề đó có các ngành nghề vẫn đăng ký bình thường, nhưng sẽ có các ngành nghề yêu cầu điều kiện mới đăng ký được hoặc đăng ký được nhưng cũng phải có điều kiện mới hoạt động được.

Vì lý do liên quan đến các vấn đề quốc phòng, an ninh quốc gia, an toàn trật tự xã hôi, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng cho nên mới quy định điều kiện đầu tư kinh doanh các ngành nghề liên quan. Quốc hội ban hành các luật liên quan quy định điều kiện đầu tư kinh doanh, dựa trên các luật đó mà Chính phủ ban hành các nghị định quy định và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các điều kiện đầu tư kinh doanh.

Đồng thời căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý của nhà nước, Chính phủ sẽ rà soát, nghiên cứu lại các ngành nghề bị cấm, các ngành nghề có điều kiện. Chính phủ sẽ trình lên cho Quốc hội để sữa đổi, bổ sung các ngành nghề bị cấm, các ngành nghề có điều kiện.

Quy định về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được thể hiện ở Điều 8 Luật đầu tư 2014.

Sửa đổi bổ sung ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ rà soát các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Điều 7 của Luật này theo thủ tục rút gọn.

Sửa đổi bổ sung ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Trong Điều 8 có nhắc đến Quốc hội sẽ sửa đổi, bổ sung ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ở Điều 6 và Điều 7 Luật đầu tư.

Điều 6 quy định về các ngành nghề bị cấm hoạt động đầu tư kinh doanh. Nghĩa là các ngành nghể không được phép đăng ký khi làm giấy phép đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên nếu được chính phủ cho phép vì mục đích như nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm, phục vụ an ninh quốc gia thì vẫn có thể đăng ký hoạt động được.

Điều 7 quy định về các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ở điều luật thường hay được sửa đổi, bổ sung như một số ngành sẽ không cần điều kiện nữa, thêm các ngành mới cần điều kiện và ban hành quy định về các điều kiện đó, hay có thể thay đổi điều kiện một số ngành nghể đang hiện có.


Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102