Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

5 /5 của 220 đánh giá

Nhà đầu tư nước ngoài hoặc các tổ chức kinh tế có từ 51% vốn điều lệ thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thực hiện dự án đầu tư của mình bắt buộc phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hoặc các dự án cần sự quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ nếu cần thiết cũng phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Để hoàn thành thủ tục nhà đầu tư phải gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan đăng ký đầu tư và chờ nhận Giấy chứng nhận đầu tư nếu hồ sơ hợp lệ hoặc văn bản trả lời lý do từ chối hồ sơ.
Nhà đầu tư phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào  để nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư ? Thời hạn mà nhà đầu tư nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi nộp hồ sơ?

Tham khảo thêm: thành lập công ty vốn nước ngoài

Tham khảo thêm: Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Theo Luật đầu tư 2014 quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:
Điều 37. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:
a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này cho cơ quan đăng ký đầu tư;
b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 
Hồ sơ gửi đến cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định ở Khoản 1 Điều 33 Luật doanh nghiệp.
Nếu dự án thuộc trường hợp cần quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tường Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì hồ sơ cần đính kèm thêm các văn bản như trong quy định ở Điều 33, 34,35 Luật đầu tư 2014. Sau khi có văn bản quyết định chủ trương thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong vòng 5 ngày làm việc
Các trường hợp cấp Giấy chứng nhận đầu tư khác thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ trả kết quả trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ. Nếu  từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102