Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài trong trường hợp nào ?

5 /5 của 262 đánh giá

Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Nhà nước rất khuyến khích việc thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích khai thác, mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ và tăng cường khả năng sản xuất hàng hóa dịch vụ, đồng thời nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước nhưng trong quá trình thực hiện dự án thì có thể nhà đầu tư quyết định chấm dứt dự án.
Nhà đầu tư có thể chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài vì nhiều lý do khác nhau, có lý do là từ bên trong dự án hay cũng từ các yếu tố bên ngoài tác động. Vậy các lý do có thể dẫn đến chầm dứt hoạt động dự án đầu tư nước ngoài là gì và điều đó được quy định cụ thể ở đâu ?
cham-dut
Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nước ngoài được quy định trong Luật đầu tư 2014 Điều 62 như sau:

Điều 62. Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

1. Dự án đầu tư ra nước ngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:
a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
b) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
c) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
d) Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;
đ) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà dự án đầu tư không được nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận, hoặc quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận mà dự án đầu tư không được triển khai;
e) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư;
g) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư không có văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư;
h) Tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
i) Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
cham-dut-dau-tu-1

Như vậy:

Dự án đầu tư nước ngoài có thể chấm dứt hoạt động vì các lý do từ bên trong dự án như: hết thời hạn hoạt động; theo điều kiện chấm dứt hoạt động trong hợp đồng dự án, điều lệ doanh nghiệp; nhà đầu chuyển toàn bộ vốn đầu tư dự án cho nhà đầu tư nước ngoài hay do nhà đầu tư muốn chấm dứt hoạt động dự án.
Hoặc từ các yếu tố bên ngoài tác động như nước tiếp nhận đầu tư không chấp nhận dự án đầu tư hoặc đã chấp nhận dự án mà nhà đầu tư không triển khai thực hiện, tổ chức kinh tế trong dự án đầu tư phá sản hoặc giải thể theo quy định của nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện, thực hiện không đúng tiến độ dự án.

Từ khóa liên quan: Nước ngoài Dự án đầu tư

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102