Lữ hành

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh lữ hành

Giấy phép kinh doanh

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa:1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất b

scroll
Số điện thoại
0909 608 102