Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

5 /5 của 408 đánh giá
Khi đã tham gia đầu tư kinh doanh nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý gồm cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( nếu có hoặc cần thiết) hoặc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì mới có thể tiến hành thực hiện dự án đầu tư của mình một cách hợp pháp.
Nhà đầu tư khi cần làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần phải gửi hồ sơ đăng ký dự án theo quy định ở Khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư 2014 đến cơ quan đăng ký đầu tư. Tùy theo dự án của nhà đầu tư nằm ở địa bàn, khu vực nào thì sẽ do cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Như vậy cơ quan đăng ký đầu tư cụ thể là những cơ quan nào ? Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các cơ quan đó đối với dự án nào ?

Căn cứ theo Luật đầu tư 2014 quy định ở Điều 38, công ty Nam Việt Luật sẽ nêu rõ về thẩm quyền của cơ quan đăng ký đầu tư như sau:
Điều 38. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
 

 
Hiện nay có hai cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và Sở  Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Trường hợp nếu dự án của nhà đầu từ hoàn toàn nằm trong phạm vi của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì việc tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Trường hợp dự án không nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì dự án đầu tư được tiến hành, thực hiện giao dịch ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào thì do Sở  Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Và khi những dự án đầu tư tiến hành thực hiện trên nhiều địa bàn gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau hoặc dự án được thực hiện cả trong và ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì căn cứ vào nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành thực hiện dự án đầu tư thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào thì do Sở  Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102