Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

5 /5 của 519 đánh giá

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Để thực hiện được hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhà đầu tư cần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Để được cấp Giấy chứng nhận nhà đầu tư trước tiên phải có đủ các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài rồi sau đó mới tiến hành các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
Hoạt động đầu tư ra nước ngoài sẽ mang lại nhiều lợi ích như có thể mở rộng, khai thác thị trường mới; tăng khả năng sản xuất hàng hóa dịch vụ; tiếp cận được các công nghệ mới ở nước ngoài; nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
dau-tu-ra-nuoc-ngoai-3

Quy định về Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài ?

Theo Luật đầu tư 2014 quy định ở Điều 59 như sau:
Điều 59. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
1. Đối với các dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
2. Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm:
a) Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
c) Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này;
d) Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này;
đ) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Chính phủ quy định chi tiết thủ tục thẩm định dự án đầu tư ra nước ngoài; cấp, điều chỉnh, chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Giải thích quy định:

Trước tiên dự án đầu tư ra nước ngoài được chia thành 4 trường hợp dựa trên số vốn đầu tư :

+ Dự án không thuộc diện cần chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, có vốn đầu tư dưới 20 tỷ đồng.
+ Dự án thuộc diện cần chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, lấy ý kiến của Ngân hàng nhà nước nếu có vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên.
+ Dự án thuộc diện  chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ
  • Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên.
  • Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.
+ Dự án thuộc diện  chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội có vốn đầu tư từ 20.000 tỷ đồng trở lên hoặc có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Như vậy thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thực hiện như sau:

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ như quy định trong Khoản 2 Điều 59 Luật đầu tư 2014 như trên và nộp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Nếu dự án không thuộc diện cần chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì sau 15 ngày kể tư ngày nhận được hồ sơ Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư. Trường hợp hồ sơ bị từ chối sẽ có văn bản thông báo trả lời lý do từ chối.
Ngược lại nếu dự án thuộc diện cần chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì khi nào có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì sau 5 ngày làm việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư.
Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102