Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

5 /5 của 72 đánh giá

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là giấy tờ xác nhận nhà đầu tư được phép thực hiện dự án ở nước ngoài, chuyển nguồn vốn ra nước ngoài cho dự án. Trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài sẽ thể hiện thông tin đầy đủ chi tiết về dự án của nhà đầu tư như tên nhà đâu tư, tên dự án, mục tiêu và địa điểm đầu tư, uu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có)...
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án vì các lý do khác nhau mà nhà đầu tư có thể muốn thay đổi dự án đầu tư. Trong trường hợp này nhà đầu tư để có thể thực hiện dự án theo phương án thay đổi thì trước tiên phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
Để có thể thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài nhà đầu tư cần phải làm như thế nào ?
dau-tu-6
Việc điều chỉnh dự án đầu tư được quy định trong Luật đầu tư 2014 Điều 61 như sau:

Điều 61. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến nhà đầu tư thực hiện dự án, địa điểm đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, ưu đãi đầu tư, việc sử dụng lợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài, nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gồm:
a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
c) Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
d) Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này;
đ) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
e) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, khi điều chỉnh các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
5. Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Như vậy :

Nhà đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định ở Khoản 2 Điều 61 Luật đầu tư 2014 như trên.
Sau khi chuẩn bị xong nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sau 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ điều chình Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư.
Nếu dự án thuộc trường hợp cần quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
Nếu trường hợp dự án sau khi điều chỉnh sẽ thuộc  trường hợp cần quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Tham khảo: thành lập công ty vốn nước ngoài

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102