Mẫu đơn đề nghị thay đổi giấy phép kinh doanh

5 /5 của 118 đánh giá
Mẫu MĐ-2: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam
TÊN  DOANH NGHIỆP                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH
(thay đổi lần thứ......)

Kính gửi ......
1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):.............................................................
Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số............do..............cấp ngày...............
Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số lô, đường,khu công nghiệp,  phường/ xã, thị xã/ huyện, tỉnh Bình Dương)
Điện thoại:……………………………………….Fax:…………………………......
Email:……………………………………………Website (nếu có): ……………...
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
Họ và tên:................................................................................................Nam/Nữ.....
Chức danh:.................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:................ngày cấp.....................cơ quan cấp....................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)......................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...............................................................................
Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................
Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:
1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (ghi nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 10  Nghị định số 23/2007/NĐ-CP)
2. Lý do sửa đổi, bổ sung
…………………………………………....................................................................
3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và đầy đủ nội dung kinh doanh khi thành lập công ty đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung)
Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh.

......, ngày...... tháng....... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tài liệu kèm theo:
1………..
2………..
 

Từ khóa liên quan: Giấy phép

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102