Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

5 /5 của 510 đánh giá

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là một trong những nội dụng quản lý nhà nước về đầu tư. Việc xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Việc xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nhằm mục đích hỗ trợ nhà đầu tư có thể dễ dàng tra cứu thông tin dự án đầu tư, thông tin doanh nghiệp, nhanh chóng tiếp cận các thông tin mới nhất về thay đổi, bổ sung các quy định trong đăng ký đầu tư kinh doanh.

Tham khảo thêm: thành lập công ty vốn nước ngoài

Tham khảo thêm: Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư


he-thong-thong-tin-quoc-gia

Quy định về hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư được quy định ở Điều 70 trong Luật đầu tư 2014.

Điều 70. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

1. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư bao gồm:
a) Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong nước;
b) Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; đánh giá việc vận hành hệ thống của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ở Trung ương và địa phương.
3. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư và nhà đầu tư có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin liên quan vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
4. Thông tin về dự án đầu tư lưu trữ tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có giá trị pháp lý là thông tin gốc về dự án đầu tư.
he-thong-thong-tin

Cổng thông tin quốc gia

Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và vận hành một số công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký dự án đầu tư, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia...
Công ty Nam Việt Luật xin giới thiệu cụ thể một số cổng thông tin quốc gia :

  • Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được dùng để đăng ký doanh nghiệp qua mạng, tra cứu thông tin doanh nghiệp, địa chỉ website http://dangkykinhdoanh.gov.vn.
  • Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại địa chỉ website http://dautunuocngoai.gov.vn, được dùng để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư .
  • Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư được sử dụng để hỗ trợ hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Địa chỉ website http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn.
  • Hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia dùng để quản lý thống nhất thông tin về đấu thầu trên toàn quốc, thực hiện đấu thầu trực tiếp, đấu thầu trực tuyến (online). Địa chỉ website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102