Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

5 /5 của 426 đánh giá

Nhà đầu tư nước ngoài khi hoạt động đầu tư ở Việt Nam có thể theo nhiều hình thức khác nhau như thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.
Trong đó đầu tư vào tổ chức kinh tế là hình thức thường được lựa chọn, mà cụ thể nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập doanh nghiệp mới, thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc đầu tư góp vốn, mua phần vốn góp, cổ phần của doanh nghiệp,hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký thành lập rồi.
Vậy nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn vào tổ chức kinh tế theo hình thức nào ? Nhà đầu tư nước ngoài có thể mua phần vốn góp, cổ phần của tổ chức kinh tế theo hình thức nào ? Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn, mua phần vốn góp, cổ phần của tổ chức kinh tế ?

Tham khảo thêm: thành lập công ty vốn nước ngoài

Tham khảo thêm: Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.
Trong Luật đầu tư 2014 quy định
Điều 25. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:
a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
b) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
c) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
2. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:
a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
b) Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.
3. Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo các hình thức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này.
Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.
Như vậy nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty cổ phần bằng cách mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần, còn với các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh có thể góp vốn thêm vào để tăng vốn điều lệ công ty. Trường hợp này doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.
Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn mua cổ phần công ty cổ phần thì phải mua từ công ty hoặc cổ đông. Nếu muốn mua phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn thì mua từ thành viên công ty, mua phần vốn góp của công ty hợp danh thì mua từ thành viên góp vốn.
Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo các hình thức trên phải theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật đầu tư 2014.
Tức là nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu vốn, cổ phần ở một số doanh nghiệp như công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán; doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác...theo quy định của pháp luât về chứng khoán, quy định của pháp luât về việc cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.

Từ khóa liên quan: Góp vốn Cổ phần

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102