Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

5 /5 của 401 đánh giá

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

Hiện nay Nhà nước rất mong muốn tăng cường các hoạt động đầu tư kinh doanh, nghiên cứu nhằm mục đích phát triển kinh tế, phát triển công nghệ - khoa học.

Để thu hút các nhà đầu tư bỏ vốn ra đầu tư kinh doanh sản xuất thì Nhà nước phải tạo ra môi trường đầu tư lành mạnh, cạnh tranh công bằng cho các nhà đầu tư yên tam hoạt đông kinh doanh. Các nhà đầu tư trong nước và cả nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư kinh doanh bằng các hình thức vi dụ như thành lập doanh nghiệp mới, góp vốn, mua vốn các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh...

Nhà nước bảo đảm cho các nhà đầu tư bằng các quy định về bảo đảm quyền sở hữu tài sản, bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh, bảo đảm việc chuyển tài sản của nhà đầu tư, bảo đảm cho hoạt động kinh doanh khi pháp luật thay đổi.

Ngoài các bảo đảm của Nhà nước để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhà đầu tư, để thu hút hoạt động đầu tư còn cần các chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư.

Vậy các chính sách ưu đãi đầu tư được thực hiện theo quy định nào ? Các dự án đầu tư như thế nào sẽ thuộc đối tượng được ưu đãi ? Và Nhà nước sẽ ưu đãi cho các nhà đầu tư bằng hình thức như thế nào?

Luật đầu tư 2014 quy định ở Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:

a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

2. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư:

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này;

b) Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này;

c) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;

d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên;

đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

3. Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai.

4. Ưu đãi đầu tư đối với các đối tượng quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư được Nhà nước áp dụng chủ yếu là miễn, giảm các loại thuế cho nhà đầu tư như:

+ Áp dung mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu.

+ Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Các đối tượng được hưởng ưu đãi là :

+ Các dự án đầu tư thuộc khoản 1 và khoản 2 Điều 16 của Luật đầu tư.

+ Các dự án có vốn đầu tư trên 6000 tỷ hoặc thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

+ Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên.

+ Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ

Đối với các dự án thuộc khoản 2 Điều 16, dự án có vốn trên 6000 tỷ và dự án ở nông thôn sử dụng trên 500 lao động sẽ không áp dụng ưu đãi nếu là dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102