Luật Doanh Nghiệp 2014 đã được ban hành và phổ biến chưa?

5 /5 của 337 đánh giá

Thi hành luật Doanh Nghiệp 2014 đã được ban hành và phổ biến chưa? –  Nghị định hướng dẫn về thi hành luật 2014 đã được chính thức ra đời và được Chính phủ trực tiếp thông qua vào ngày 19/11/2015 với 22 điều, hướng dẫn về 3 nội dung chính sau: Doanh nghiệp xã hội, con dấu và sở hữu chéo. Hướng dẫn thi hành này đã được sử dụng ngày càng phổ biến, phổ cập hơn cho các cá nhân, đơn vị, công ty.

Thi hành luật Doanh Nghiệp 2014 đã được ban hành và phổ biến chưa?

Hướng dẫn về doanh nghiệp xã hội:

Hằng năm các doanh nghiệp xã hội phải gửi báo cáo về việc tuân thủ mục tiêu xã hội mà doanh nghiệp đã cam kết thực hiện khi thành lập công ty, được gửi tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua Sở Kế hoạch đầu tư hoặc các cơ quan quản lý viện trợ tài chính của tỉnh. Trong trường hợp nếu thấy cần thiết, UBND cấp tỉnh có quyền tiến hành kiểm tra doanh nghiệp về những nội dung đã ghi nhận trong báo cáo, tuy nhiên phải thông báo trước 15 ngày cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp xã hội cũng được phép nhận các viện trợ, tài trợ và các hỗ trợ về tài sản, kỹ thuật của các tổ chức trong nước, ngoài nước nhưng hàng năm phải gửi thêm báo cáo về việc đánh giá các tác động xã hội trong các trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện.

Doanh nghiệp xã hội sẽ chấm dứt việc thực hiện các cam kết khi hết thời hạn thực hiện mục tiêu xã hội hoặc khi các mục tiêu đó không được thực hiện đúng, đầy đủ hoặc không thể thực hiện được nữa. Cam kết cũng được chấm dứt theo quyết định của doanh nghiệp xã hội hoặc của cơ quan quản lý nhà nước. Số tiền viện trợ, hỗ trợ dư thừa sẽ được trả lại các tổ chức, đơn vị cung ứng.

Về các thủ tục hành chính khác như chia tách, sáp nhập, thành lập công ty hoặc giải thể doanh nghiệp xã hội sẽ được tiến hành như trường hợp doanh nghiệp thông thường. Các cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện cũng có thể được chuyển thành Doanh nghiệp xã hội nếu có sự đồng ý của các cơ quan cấp phép.

Hướng dẫn về vấn đề con dấu

Nghị định cũng quy định cụ thể về các trình tự, thủ tục đăng ký và quyết định số lượng, hình thức mẫu con dấu của doanh nghiệp. Tương tự như Luật Doanh nghiệp,  Nghị định không thể hiện rằng doanh nghiệp có thể không có con dấu . Điều này chứng tỏ, con dấu là tiên quyết doanh nghiệp nào cũng phải có, phải sở hữu con dấu và được quyền quyết định mẫu, số lượng con dấu, mực dấu có thể được lựa chọn bất kỳ màu nào.

Quy định về con dấu không được áp dụng với các doanh nghiệp được thành lập dựa theo cơ sở của các luật khác như: Luật Kiểm toán, Giám định Pháp y, Luật Bảo Hiểm, Chứng Khoán hay luật Hợp tác xã….

Thi hành luật Doanh Nghiệp 2014 đã được ban hành và phổ biến chưa?

Hướng dẫn về sở hữu chéo

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, các công ty con của cùng một công ty mẹ được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của một doanh nghiệp có liên quan, nhưng chỉ được sở hữu dưới 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông

Đối với những công ty không có vốn Nhà nước được thành lập trước ngày Luật Doanh nghiệp có hiệu lực 01/07/2015 có quyền mua bán, chuyển nhượng hoặc tăng giảm số vốn góp, số cổ phần nhưng không làm giảm đi tỷ lệ sở hữu chéo hiện có.

Tuy nghị định hướng dẫn này tương đối ngắn nhưng nó đã thể hiện được sự tuân thủ chặt chẽ pháp luật của Chính phủ. Chỉ hướng dẫn những nội dung được ban hành được giao trong Luật doanh nghiệp. Nên được đánh giá rất cao và được sử dụng phổ biến, dễ áp dụng cho các cá nhân, doanh nghiệp.


Từ khóa liên quan:

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102