Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

5 /5 của 291 đánh giá

Nhà đầu tư  nói chung khi muốn tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh thì bắt buộc phải thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Đối với nhà đầu tư trong nước thường họ chỉ cần làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là được nhưng nếu có nhu cầu họ vẫn có thể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Còn nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi hoạt động đầu tư kinh doanh và nếu họ có nhu cầu thành lập doanh nghiệp thì mới cần làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Vậy những trường hợp cụ thể nào cần phải thực hiện Cấp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Tham khảo thêm: thành lập công ty vốn nước ngoài

Tham khảo thêm: Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Theo Luật đầu tư 2014 quy định như sau:
Điều 36. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.
2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;
c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.
3. Đối với dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư.
4. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.
Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 
Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
+ Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
+ Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2014 là các tổ chức kinh tế sau khi đăng ký thành lập hoặc sau khi được đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp có từ 51% vốn điều lệ là của  nhà đầu tư nước ngoài hoặc của tổ chức kinh tế có thành viên nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên...
Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
+ Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước.
+ Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này đầu tư 2014 là các tổ chức kinh tế có người nước ngoài hoặc tổ chức kinh tếcó thành viên nước ngoài không sở hữu vốn điều lệ từ 51% trở lên ... Đối với các tổ chức kinh tế này nếu dự án cần quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tường Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì chỉ cần thực hiện dự án sau khi có quyết định chủ trương đầu tư.
+ Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.
Với các trường hợp không cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư có thẻ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu cần thiết.
 

Bài viết cùng danh mục
scroll
Số điện thoại
0909 608 102