Tín dụng

  • Những điều cần biết khi thành lập công ty tín dụng
    Đánh giá

7f784dda3609f61c82f2158158e0679b-jpeg-2

Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện những hoạt động của ngân hàng. Một tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tuy nhiên khi thành lập công ty tín dụng bạn cần lưu ý những vấn đề sau: * Điều kiện để ...