Dịch vụ lưu trú

  • Các tổ chức cá nhân kinh doanh lưu trú cần có trách nhiệm gì?
    Đánh giá

cd5672fe3fa15ae21d3359410878dd06-jpeg

Các tổ chức cá nhân kinh doanh lưu trú cần có trách nhiệm gì? Hoạt động kinh doanh lưu trú nằm trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định cụ thể trong pháp luật Việt Nam hiện hành. Vì vậy, các cá nhân, tổ chức khi kinh doanh lưu trú cần phải thực ...