Luật hôn nhân và gia đinh

  • Thông tin về luật bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình
    5 (100%) 2 votes

Nhà nước ta quy định về luật hôn nhân và gia đình để giúp xã hội ổn định, nề nếp…. mỗi gia đình phải góp phần xây dựng và hoàn thiện để bảo hộ hôn nhân của mình, luôn kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam ...